Звернення / Обращение
Друзі, ми звертаємось до наших однолітків, до останнього покоління «розвиненого соціалізму», після народження якого на наших землях почалась демографічна криза. Зараз ми у найактивнішій фазі життя, і саме на нас лежить відповідальність за відновлення України. Якщо цього не зробимо ми, цього вже не зробить ніхто. Ми розуміємо ваше розчарування, сум і агресію. Бачимо, як важко нам протистояти зовнішньому ворогу та прихильникам старої системи, яка була створена у дусі протистояння «ВОНИ» і «МИ» – «ДЕРЖАВА» і «СУСПІЛЬСТВО». Ми розуміємо ваше прагнення захистити родини будь-яким шляхом – від еміграції, до відкритої боротьби проти всіх. Але чи не втратимо ми разом з внутрішньою єдністю саму можливість вважати себе повноцінними людьми? Чи не будемо ми без миру всередині – біомасою, натовпом, яким легко маніпулювати, рабами – технології чи обставин. Ми бачимо можливість створення української політичної нації через розуміння історії нашої землі – історії Київської Русі та Запорозької Січі. Ми закликаємо поширювати ці плакати не тільки в Інтернеті, але і в реальному світі, де інформованість людей часто обмежується технологією глобального протистояння.

Друзья, мы обращаемся к нашим сверстникам, к последнему поколению «развитого социализма», после которого на наших землях начался демографический кризис. Сейчас мы в самой активной фазе жизни, и именно на нас лежит ответственность за восстановление Украины. Если этого не сделаем мы, этого уже не сделает никто. Мы понимаем ваше разочарование, печаль и агрессию. Видим, как сложно нам противостоять внешнему врагу и сторонникам старой системы, которая была создана в духе противостояния «ОНИ» и «МЫ» – «ГОСУДАРСТВО» и «ОБЩЕСТВО». Мы понимаем ваше стремление защитить семьи любым путем – от эмиграции, до открытой борьбы против всех. Но не потеряем ли мы вместе с внутренним единством саму возможность считать себя полноценными людьми? Не будем ли мы без мира внутри – биомассой, толпой, которой легко манипулировать, рабами – технологии или обстоятельств. Мы видим возможность создания украинской политической нации через осознание истории нашей земли – истории Киевской Руси и Запорожской Сечи. Мы призываем распространять эти плакаты не только в Интернете, но и в реальном мире, где информированность людей часто ограничивается технологией глобального противостояния.

Автономна мережева ініціатива «Україну в світ».
Мир в Україну!

?

Log in